EXPERIAN ПРЕС ЦЕНТЪР

НОВИНИ & ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ

Experian България предлага възможности за двуседмичен практически стаж за студенти с интереси в областта на статистиката и анализа на данни

Experian България обяви лятна стажантска програма за студенти с интереси в областта на статистическата обработка и анализа на данни, моделирането на човешкото поведение, която ще се проведе от 07 до 21 юли в офиса на компанията с експерти от Experian. Младите специалисти могат да приложат знанията си от университета на практика и да видят реалното приложение на статистиката в живота.

Избираеми дисциплини

Служители на Experian са разработили и адаптирали две дисциплини за учебния план на Факултета по приложна математика и информатика. Темата е Идентификация на многомерни системи (ИМС) и засяга експерименталното моделиране. При него се построява модел на базата на входно-изходни данни за поведението на изследваната система. Засягат се теми, като статистически анализ, обработка на данни, теория на оценките, оптимизацията, числени аспекти при реализацията на алгоритми и др. Изучаваната теория дава възможност за изграждане на Моделите са многомерни, динамични, както линейни, така и нелинейни модели. Практическата част включва работата с реални данни от техническата област, финансите, пазарните системи, медицината и др.

Темата е разделена на две части:

Идентификация на многомерни системи (ИМС)  част I – за бакалаври IV курс, летен семестър

Идентификация на многомерни системи (ИМС) част II – за магистри, I курс, зимен семестър

За информация и записване за стажа:

Александър Ефремов, e-mail: Alexander.Efremov@experian.com.

  • © Experian 2019. Всички права запазени.
[an error occurred while processing this directive]