Sofia QA

Sofia QA

Софийският екип по контрол на качеството е един от големите екипи за тестване в рамките на Experian Decision Analytics. В момента, екипът е отговорен за контрола на качеството на повече от четири от основните продукти в портфолиото на Experian.

Софийският екип по контрол на качеството е разделен на три големи под-екипи, които се грижат за систематичния качествен контрол на продукти във фаза на развитие, както и във фаза на поддръжка.

Като резултат от широкия мащаб на продуктите, които трябва да се подложат качествен контрол, екипът се налага да работи върху тестването на приложения написани на различни програмни езици (C++, Java, .NET, COBOL), както и да поддържа основните видове системи на релационни бази данни (Oracle, SQL Server, MySQL, DB2) и различни операционни системи като: Windows, Linux, Solaris и AIX.

Множеството технологии и платформи, ползвани от екипа, гарантират поддържането на дългосрочен интерес в инженерите, както и големите възможности за творчество в работата, и реализирането на потенциала на всеки професионалист.

Екипът гарантира навременната доставка на краен продукт във всички възможни аспекти (като пълен диапазон свойства и необходимото ниво на качеството) чрез своите работни практики. Такива практики са широко-използвания от Experian SCRUM процес, както и автоматизираното тестване, в качеството си на основния метод, ползван от екипа по контрол на качеството. Софийският екип по контрола на качеството комбинира разнообразни инструменти с отворен код (напр. Jmeter, Jelly/Jemmy, Sikuli) с мощни комерсиални приложения като LoadRunner и Rational Functional Tester, и комбинира свойствата им в собствено решение за автоматизирано тестване, с което постига ефективност на контрола по качеството, както и проследимост на резултатите.

Екипът е в тясно сътрудничество с отделите за софтуерна разработка и мениджмънт на проекти, както и със Софийският екип, отговорен за доставката на разработените софтуерни решения.